ÁLTALÁNOS AUKCIÓS FELTÉTELEK

1. A Blitz Galéria – továbbiakban: Aukciósház – a weboldalán meghirdetett időpontban az árverési tárgyak – továbbiakban árverési tételek – tulajdonosai, vagy eladásra jogosultjai, – továbbiakban: Árvereztetők – megbízása alapján árverést rendez. Az Aukciósház az árverést az Árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi képviselő szervezi, rendezi és vezeti.

2. Az Aukciósház online felületén ismerteti az aukciós tételeket, melyek az árverés előtti kiállításon is megtekinthetők. A katalógus leírásai és az illusztrációk kizárólag azonosításként szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. Az árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak

3. Licitálni kizárólag a galéria weboldalán való regisztrációt követően lehet. A regisztrációval a regisztráló magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az oldal használati feltételeit, az Általános Szerződési Feltételeket és az Aukciós feltételeket

4. A tárgy vételi jogát az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb érvényes árajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgy esetében a 2001. évi LXIV. Tv.-ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti. A tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg.

5. A vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat az árverést követő 7 napon belül maradéktalanul megfizette és az árverési tételt az Aukciósháztól átvette.

6. A vételár összege a leütési ár, a közvetítői díj (a leütési ár 20%-a) valamint a kötelező adók és járulékok együttes összegéből tevődik össze. Jótékonysági árverésünkön nem számítunk fel jutalékot.

7. Amennyiben a megadott határidőig a vevő a tárgy átvételére nem jelentkezik, úgy az Aukciósház fenntartja magának azon jogát, hogy az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a foglaló összegét megtartsa.

A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén az Aukciósház nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követő 20. naptól a vételárra számított havi 5 % tárolási díjat számol fel. Ha az árverési vevő az árverést követően 3 hónapon belül nem szállítja el a tárgyat, úgy azt az Aukciósház – felszólítás után – szabadon értékesítheti és költségei levonása után a fennmaradt összeget a vevő javára letétként őrzi.

8. Az árverési katalógusban „VÉDETT”, vagy „NO EXPORT” jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet /2001. évi LXIV. Tv. 59. § (1) bek. b. /pont/. A „VÉDETT” jelzésű tárgyak tulajdonosát a Kultúrális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásba veszi a tulajdonos változás pedig bejelentési kötelezettség alá esik /2001. évi LXIV. Tv. 52. § (3) bek./ Amennyiben a tárgyat az árverési vevő exportálni szeretné, akkor az Aukciósház a kiviteli engedély költségét – exportköltség – továbbszámlázza az árverési vevőre. Árverési vevő a kiviteli engedély elkészültét követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. Tv. rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak az e törvényben meghatározott módon vihetők ki az országból. Kérjük, hogy exportálási szándékukat fizetés előtt előre jelezzék.

Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. paragrafusai az irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság illetékességének.

Az árverésen a licitlépcsők az alábbiak szerint emelkednek:

10 000 Ft – 20 000 Ft között 1 000 Ft-tal

20 000 Ft – 50 000 Ft között 2 000 Ft-tal

50 000 Ft – 100 000 Ft között 5 000 Ft-tal

100 000 Ft – 200 000 Ft között 10 000 Ft-tal

200 000 Ft – 500 000 Ft között 20 000 Ft-tal

500 000 Ft – 1 000 000 Ft között 50 000 Ft-tal

1 000 000 Ft – 2 000 000 Ft között 100 000 Ft-tal

2 000 000 Ft – 5 000 000 Ft között 200 000 Ft-tal

5 000 000 Ft – 10 000 000 Ft között 500 000 Ft-tal

10 000 000 Ft – 20 000 000 Ft között 1 000 000 Ft-tal

20 000 000 Ft – 50 000 000 Ft között 2 000 000 Ft-tal és így tovább.

Az árverési tételekre az aukció meghírdetésének időpontjától, regisztráció után lehet folyamatosan licitálni egészen az árverés zárásáig. Az árverés zárása a meghirdetett tételek sorrendjében következik. A zárás 20.00 órakor kezdődik és a tételek percenként követik egymást: 1. tétel 20.01-kor zár, 2. tétel 20.02-kor és így tovább. A rendszer nem hosszabbít, így érdemes minél előbb megtenni a licitet.

Kérjük, minden esetben a fenti licitlépcsők szerint tegye meg ajánlatát a “Directly Bid” gombra kattintva. Minden más esetben is a fenti emelkedéseket vesszük figyelembe és annak megfelelően módosítjuk. (NE használja a “Custom Bid” gombot.)

Az aukció során felmerülő esetleges külső technikai problémákért felelősséget nem tudunk vállalni.